Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky) společnosti Treebee s. r. o. 

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako uživatelem zařízení (Klient) a společností Treebee s.r.o., se sídlem Školní 60, 393 01 Pelhřimov, IČO: 09166947, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod C29917, aposedymate@kupsiposed.cz, www.treebee.cz (Treebee) jako poskytovatelem zařízení, jejichž předmětem je poskytování ubytování a pronájem a půjčování věcí movitých (posedů) a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost výslovná ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany Treebee jednostranně změněny nebo doplněny.

2. Smlouva mezi Klientem a Treebee

2.1 Smlouva mezi Treebee a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře v online rezervačním systému na webových stránkách Treebee (Rezervační systém) a potvrzením této rezervace ze strany Treebee zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Treebee poskytuje Klientovi zařízení (posed) k volnočasovým aktivitám nebo ubytování, umístění mobilní jednotky, cenu za dané služby a půjčení, způsob platby a její splatnost. 

2.3 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje Treebee za účelem napravení těchto chyb. Treebee neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Treebee anebo ve Smlouvě.

2.4 Treebee eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.5 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.6 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v mobilní jednotce, je vždy uveden u daného ubytování. 

3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému na webové stránce Treebee nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace. Případně je možné rezervaci provést přes zprostředkovatele služeb typu AirBnB a další. 

3.2 Rezervace mobilní jednotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí dle instrukcí zaslaných rezervačním systémem. Klient je povinen provést úhradu celé ceny dle zvoleného typu platby včas. Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká. Treebee je oprávněna příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou.

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu aposedymate@kupsiposed.cz. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování ze strany Klienta, Treebee Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje Treebee uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo. 

4.2 Treebee je oprávněna proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH. 

4.3 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu půjčení a dalších služeb. Treebee není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici zástupce Treebee, kterého může kontaktovat na telefonním čísle, které Vám Treebee sdělí před rezervovaným termínem ubytování. 

5.2 Zástupce Treebee ve sjednaném místě ubytování odevzdá Klientovi posed a seznámí ho s jehoi funkcionalitami a pravidly užívání. 

5.3 Klient se zavazuje, že posed a jeho okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

5.4 Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech hostů po dobu užívání posedu. 

5.5 Platí zákaz kouření na posedu i na jeho verandě pro Klienta a osoby, které s ním posed sdílí.

5.6 Klient se zavazuje do posedu nevnášet předměty, které by jej mohly poškodit (typicky kola, lyže a jiné vybavení). 

5.7 Klient se zavazuje vrátit posed v čistém a nepoškozeném stavu. 

5.8 Klient není oprávněn přenechat posed do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

5.9 V případě poškození posedu v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je Treebee oprávněna požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.. 

5.10 V případě škody na mobilní jednotce (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce Treebee na telefonním čísle sděleným Klientovi. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR. 

5.11 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci Treebee vadu posedu, a neodstraní-li Treebee vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může mobilní jednotku užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 

5.12 Pokud posed umožňuje saunování nebo jiné obdobné zařízení, je Klient povinen se před použitím předem důkladně seznámit s podstatou, průběhem a náplní procedur saunování (či jiné wellness procedury), jakož i s jejich účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky. Klient je oprávněn absolvovat saunování a wellness procedury pouze tehdy, pokud pro něho nepředstavují zdravotní riziko, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Treebee nenese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou v důsledku absolvování wellness procedur. Klient výslovně souhlasí, že uvedené aktivity provádí výlučně na vlastní riziko.

5.13 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.14 Treebee je oprávněna před uplynutím sjednané doby půjčení Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.8 Klient není oprávněn na posedu či v jejím okolí provádět jakékoliv úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoliv manipulace s posedem. Dojde-li k jakékoliv situaci, která vyžaduje jakýkoliv zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce Treebee zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.6Klient se zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání posedu a pro pohyb v okolí, která jsou součástí těchto Podmínek (zejména Příloha č. 2 těchto Podmínek) nebo jsou dostupná v posedu v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit posedu a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a všech uživatelů, na mobilní jednotce a životním prostředí. Treebee neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které používají zařízení spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel.

5.15 Treebee upozorňuje Klienta, že pobyt v Posedech a jejich okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v mobilní jednotce musí používat mobilní jednotku a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli.  

5.16 Treebee neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou na straně Klienta a s ním osob užívajících posed v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že Treebee neodpovídá za jakékoliv škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním užívající posed utrpí při jakýchkoliv aktivách a pohybu v okolí mobilní jednotky a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoliv další osoby užívající posed. 

5.17 Klient se zavazuje respektovat etický kodex, který je součástí těchto Podmínek nebo je dostupný v mobilní jednotce v písemné podobě či je jinak zpřístupněn Klientovi, aby se s ním mohl seznámit. 

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Podmínky, pravidla, kodexy a předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

7.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR.

Příloha č. 1: Etický kodex

Příloha č. 2: Bezpečnostní a technická pravidla